Bevezető

Elérhetőség

Beszámoló 2002
     Beszámoló 2011
 

KITÜNTETÉS

  Ha nincs kép, a szó is megteszi
 Alapító Okirat 1989
Támogatók
 Bankszámlaszám: K&H
10200823-22213619
 

 

Szerkesztőség:

Komáromi Sándor

Dsy program koordinátor
Tel/Fax: 06 1 362-5170
Villámposta:
dsy@c2.hu


Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
és a VGYKE

 2012. évi Pályázata
Támogatott Diákok:
Támogatás összege (Ft)
Formátum az adatvédelemre tekintettel

R. Antónia 35000
V. László 35000
B. Miklós 30000
H. Ernő 30000
B. Vivien 30000
B. Eszter 30000
H. Dorottya 34939
Gy. Cintia 30000
V. Andrea 30000
G. Zsolt 35000
S. Milán Kristóf 35000
C. Bálint 35000
T. Nikolett 35000
K.Fanni 35000
H.Virág 40000
T. Barbara 30000
M. Valentina 30000
B. Tamás 29900
K. Imola 30000
Sz. B. Zoltán 30000
K. Balázs 35000
B. Leticia Jázmin 30000
Sz. Alex 30000


Támogatás összesen: 744839

Ft

Köszöntjük:
Péntek Lajos

Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány
1202 Budapest, Kulcsár u. 10/C fszt. 1.
Internet oldalán
 Beszámoló az Alapítvány 2012. évben végzett munkájáról, célkitűzéseiről

Tartalom:

I.   Szöveges Beszámoló a 2012. évről
II. Pénzmozgások áttekintése

Készítette: Sipos Balázs, képviselő

I. Szöveges Beszámoló a 2012. évről

2011. évi Beszámoló közzététele a 2012. évben

Az Alapítvány érdemi munkája nyomán már a 2011. évben is a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével a továbbiakban (VGYKE) együttműködve pályázatot írtunk ki, mely keretében 21 látássérült diákot tudtunk támogatni. A 2012. évben tájékoztatás történt a nyertesek jegyzékéről a VGYKE honlapján is.

A tavalyi évben a Beszámolókkal kapcsolatos törvényi előírások szerint a 2011. évben történteket tartalmazó éves szöveges beszámolót az Alapítvány ezen Weblapján is közzétettük.

A Központi Statisztikai Hivatal részére az előző évek gyakorlatának megfelelően a beszámolási kötelezettségünknek megfelelően eleget tettünk, továbbá az Országos Bírósági Hivatal Budapest részére a 2011. évi Alapítvány történéseit tartalmazó Beszámolót megküldtük.

Az 1% felajánlásokkal kapcsolatos felhívás

A pályázati eredményekről a tájékoztató leveleinkben az alábbi felhívást tettük közre:

Jelen elnyert pályázatra is tekintettel a Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa tisztelettel kéri a pályázó környezetében élőket, és a jó szándékú ismerősöket, hogy SZJA 1%-os felajánlásukkal, vagy más adományukkal segítsék a rászorult gyermekek támogatását segítő munkát. Az alapítvány számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.     K&H 10200823-22213619-00000000

Az így befolyt pénz csaknem teljes egészében növeli a későbbi pályázatok finanszírozására fordítható összeget, mely több gyermek támogatását teszi lehetővé.

A most támogatásra fordítható összeg is az évek alatt felajánlott adományoknak köszönhetően áll rendelkezésre.”

Az adó 1% részének az Alapítvány részére történő felajánlása érdekében felhívást tettünk közzé a VGYKE honlapján is.

Az Alapítvány Támogatóinak 2011.  évi 1% felajánlása alapján 64.512,-Ft plusz ósszeg segíti a gyermekek támogatását. Köszönet érte!

A 2012. évi pályázat kiírása előtti előkészítő kuratóriumi munka

A  támogatók elérhető körei folyamatosan tájékoztatást kaptak az adott időszakban végzett alapítványi munkáról.

Az Alapítvány könyvelésével kapcsolatban az időszaki feladatokat, nyomtatványok benyújtását a saját elektronikus informatikai rendszerünk alkalmazásával Ügyfélkapun keresztül elvégeztük.

Ügyészi megkeresés

2012. év május 31. napon érvénybelépő, az Alapítványok bejelentésével, működtetésével kapcsolatos törvényi és jogszabályi változásokra a Fővárosi Főügyészség Magánjogi Osztályán 2012. 03. 06. napon tájékoztató megbeszélésen vettünk részt. Az új törvényi változásokra tekintettel az Ügyész útmutatást adott a további alapítványi működtetés vonatkozásában.

A 2012. évi támogatások előkészítése, pályázat kiírása

Tekintettel az említett pályáztatással kapcsolatos pozitív tapasztalatokra a kuratóriumi ülésen megfogalmazottak szerint az Alapítvány képviselője felhatalmazást kapott a VGYKE- vel történő újabb kapcsolatfelvételre, - a meglevő szerződésben foglaltak alapján- a pályáztatás 2012. évben történő előkészítésére.

A NAV felé elektronikus úton küldtük el az alábbi nyomtatványokat.

augusztus Bevallás 2011. évről.

szeptember 1 % SZJA lehívása

  A VGYKE- vel határozatlan időre kötött szerződés értelmében 2012. október 01. napon újabb pályázat kiírására került sor - a kuratórium felhatalmazása alapján-, mely pályázat 2012. október 31. napon záródott.

A Weblapon és más újságokban megjelent pályázat szövegéből kiemelve.

A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítványa, együttműködve a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesületével, pályázatot hirdet általános, közép, vagy felsőfokú tanulmányaikat folytató látássérült diákok részére, tanulmányaik végzésével összefüggő eszközök/ segédeszközök beszerzésének, egyéb az iskolai tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások támogatása céljából.

A pályázat keretösszege 700.000,-Ft amely az Alapítvány töke kamataiból és az SZJA 1%-os támogatási keretéből kerül finanszírozásra. A pályázati kiírás szerint 21 gyermek támogatását tertveztük.

Az Alapítvány ezen pályázattal elsősorban azon rászoruló látássérült gyermekeket kívánja támogatni, akik más pályázati lehetőségektől elesnek, az adott körülmények ellenére jó tanulmányi eredményt tudnak felmutatni, társaikkal együttműködő magatartást tanúsítanak.”

A pályázati kiírás szövegében több más az értékelést elősegítő szempont is ismertetésre került.

A pályázati kiírást több fórumon közzétettük. A kiírásra az Országunk csaknem minden részéből érkeztek pályázatok.

Támogatások elbírálásával kapcsolatos intézkedések

A pályázat zárását követően 2012. november 13. napon kuratóriumi ülést tartottunk, napirendi pontok között a pályázatok érdemi elbírálása volt a kiemelt cél. A kiírásra 60 diák nyújtotta be a pályázati anyagát. A pályázok kivétel nélkül egészségi állapotuk okán, súlyosan rászorultak erősen látássérültek. Többféle speciális rászorultsági szempontot figyelembe véve a kuratórium döntése alapján 23 Pályázót részesítettünk támogatásban.

A pályázati kiírás alpján a huszonegy nyertes pályázó közül,  négyen nem tudtak eleget tenni az előfinanszírozás feltételének. Ez is megalapozta a nagyon erős rászorultságon túl a további plusz hat gyermek támogatását biztosító kuratóriumi döntést, mely értelmében egyenként 30.000,-Ft összegben kaptak támogatást a több szempontból is nagyon indokolt pályázatok. Ezzel a kuratóriumi döntéssel -kiírásban foglaltakon túl- plusz két diákot, összesen 23 Pályázót támogatott az Alapítvány.

A támogatottak között voltak a Pethő Intézet konduktorai által gondozott mozgás, plusz látássérült gyermekek is. A Vakok Iskolájának diákjai közül is többen kerestek meg, életüket könnyítő eszközök beszerzéséhez szükséges  támogatási kérelemmel.

A támogatási összegek banki átutalását elektronikusan végeztük.

Megemlíteném, hogy minden pályázó beleértve a most támogatásban nem részesülteket is, e-mail  levelünkben értesültek felhívásunkról, mely az 1%-os felajánlás kérésre vonatkozott. A Péntek Lajos Csökkentlátó Gyermekek Alapítvány jelen Pályázatával fontos feladatot vállalt fel, a látássérült gyermekek iskoláztatásának részbeni támogatásával.

Egyéb kérdések

Péntek Lajos Úr levélben két alkalommal is megkeresett, melyben többek között kérte a végrendeletében foglaltak pontos teljesítését. Tájékoztatásunk szerint a kuratórium a jelenleg érvényes törvényi keretek  betartásával tudja az Alapító írásban és szóban tett közléseit figyelembe venni, tekintettel a  Bíróság 2011.03.31. napon kelt végzésére, a módosított Alapító Okiratra vonatkozóan, melynek száma: 16.Pk.61720/1990/32.

Az Alapító munkáját nagyra értékelve -kisebb módosítással- a kuratóriumi döntéseinkkel figyelembe vettük az Alapító szándékát a csökkentlátó gyermekek támogatását illetően.

A kuratórium jelenleg is aktív munkát végző tagjai a jövőben is vállalják a gyermekek érdekében végzett munkájukat, melynek végzéséhez ügyészi megerősítést is kaptak.

II. Pénzmozgások áttekintése

Az Alapítvány a tevékenységéhez szükséges pénzügyi források bővítéséhez 2012. évben nem pályázott.

Az alapítvány bevételei az adózók 1%-os felajánlásából, közvetlen adományokból, továbbá az állampapírokba fektetett alapítványi vagyon tőkekamatából adódott.

A 2012. évben az adózók 1%-os felajánlása nyomán 64.512,-Ft érkezett a számlánkra október 16. napon, mely az egy év előttihez képest kb. 50.000,- Ft-tal emelkedett.Köszönet érte.

Továbbá az Alapítvány számlájára postai úton beérkezett: 12.000,-Ft támogatás.

Bankszámla kamata: 1.824,-Ft

A nyertes pályázatok átutalásokkal kapcsolatos bankköltsége: 5.260,-Ft

Kivétel: 7.000,-Ft működési költségre

Az Alapítvány a 2012. évben működtetésre minimális összeget fordított..13.874,- Ft.

Pályázati támogatás összege 774.616,-Ft
( 2011. évi egy elmaradt pályázat január hóban történt kifizetéssel egyetemben.)

Állampapír kamat: 1.195,000-Ft

Az alapítvány  tőkéjéből 2012. december 04. napon, évi 7 % kamathozam mellett Kamatozó Kincstárjegyet vásároltunk. Az értékpapír futamideje egy év. A Bírói végzés értelmében: „Az Alapítvány céljait alapvetően az alapítvány vagyonának kamataiból kell megvalósítani”

A K&H Bank Zrt. -nél vezetett bankszámla év végi záró értéke 448.970.-Ft, melyből 400.000,-Ft betétben van.

Jelen beszámolót a kuratórium tagjai aláírásukkal igazolva jóváhagyták. Az irat az Alapítvány kezelőjének irattárában megtalálható.

Budapest, 2013. február 16.

Sipos Balázs, képviselő a kuratórium megbízásából.

 

A Csökkentlátó Gyermekekért Alapítvány nyitott, ezért az egyéni adományokon túl, más Alapítványok-, karitatív szervezetek-, csoportok jelentkezését is szívesen fogadja az Alapító. - 
Péntek Lajos
alapító - Budapest. 2008. október 23.

 print

Az Internet oldal Dsy Web Studio támogatásával jött létre www.dsy.hu  Copyright, © Dsy Web Studio
Ajánlott felbontás: 1024 * 768  True color,  optimalizálva  IE. 4.